Суббота, 4 июля 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Запись блога

09/01/2009

Об фальсификацию истории

IPN odpowiada na rosyjskie pr?by fa?szowania historii

Forsowanie twierdze? ewidentnie nieprawdziwych i k?amliwych w imi? bie??cych interes?w politycznych nie s?u?y prawdzie historycznej i dialogowi, nie s?u?y ani Rosji, ani Polsce - pisze prezes IPN Janusz Kurtyka w odpowiedzi na podwa?anie przez Rosj? historycznych fakt?w dotycz?cych II wojny ?wiatowej.

"Rzeczpospolita" dotar?a do specjalnego o?wiadczenia prezesa Instytutu Pami?ci Narodowej.

Pe?na tre?? o?wiadczenia prezesa IPN Janusza Kurtyki:

W ostatnich dniach mamy do czynienia z podj?t? przez media i niekt?re instytucje w Rosji bezprecedensow? pr?b? podwa?enia wynik?w bada? naukowych, opartych o rzeteln? podstaw? ?r?d?ow?. Szczeg?lny niepok?j wzbudza fakt, i? w kampanii tej bior? udzia? przedstawiciele instytucji pa?stwowych, na czele ze S?u?b? Wywiadu Zagranicznego Rosji i cz?onkami prezydenckiej Komisji dla Przeciwdzia?ania Pr?bom Fa?szowania Historii na Szkod? Interes?w Rosji. Forsowanie twierdze? ewidentnie nieprawdziwych i k?amliwych w imi? bie??cych interes?w politycznych nie s?u?y prawdzie historycznej i dialogowi, nie s?u?y ani Rosji, ani Polsce – krajom i narodom kt?rych relacje historyczne s? szczeg?lnie nasycone emocjami. Wobec takich dzia?a? Instytut Pami?ci Narodowej nie mo?e przej?? oboj?tnie, bowiem podstawow? jego misj? jest troska o zachowanie pami?ci o dziedzictwie XX-wiecznej historii Polski, w tym o najtragiczniejszym w naszych dziejach okresie II wojny ?wiatowej, kosztach cywilizacyjnych okupacji niemieckiej i sowieckiej, walce o wolno?? oraz o skutkach dyktatury komunistycznej.

1. Dla cel?w propagandowych wci?? przywo?ywana jest wyja?niona w pe?ni kilka lat temu sprawa losu je?c?w sowieckich, zmar?ych w obozach jenieckich w Polsce w latach 1919-1921. Niestety, sprawa ta podnoszona jest za ka?dym razem, gdy pojawia si? problem sowieckiej odpowiedzialno?ci za Zbrodni? Katy?sk?. Dzieje si? tak od 1989 r., gdy Michai? Gorbaczow nakaza? "Akademii Nauk ZSRR, Prokuraturze ZSRR, Ministerstwu Obrony ZSRR, Komitetowi Bezpiecze?stwa Pa?stwowego ZSRR, by wsp?lnie z innymi instytucjami i organizacjami przeprowadzi?y do 1 kwietnia 1991 r. prace badawcze celem ujawnienia materia??w archiwalnych, dotycz?cych wydarze? i fakt?w z historii sowiecko-polskich stosunk?w, w wyniku kt?rych ponios?a straty Strona Sowiecka". Post?powanie takie nale?y uzna? za niedopuszczaln? pr?b? zr?wnywania ?wiadomej, drobiazgowo zaplanowanej zbrodni pope?nionej na rozkaz najwy?szych w?adz Zwi?zku Sowieckiego z tragicznym losem je?c?w, zmar?ych z r??nych przyczyn, przede wszystkim epidemii tyfusu i z?ych warunk?w bytowych. Epidemia ta ci??ko do?wiadczy?a w?wczas tak?e Polak?w. Pojawiaj?ce si? nieustannie propagandowo zawy?one szacunki liczby zmar?ych je?c?w sowieckich nie maj? nic wsp?lnego z opartymi na ?r?d?ach ustaleniami naukowych. Wyniki bada? naukowych wskazuj?, i? liczba ta nie przekracza?a 17 tysi?cy. Problematyka ta zosta?a wszechstronnie wyja?niona w znanych w Polsce i Rosji monografiach Z. Karpusa. Polska dokumentacja dotycz?ca tej sprawy jest w pe?ni dost?pna dla badaczy rosyjskich, czego niestety nie mo?na powiedzie? o dokumentacji Zbrodni Katy?skiej, w tym zw?aszcza o ustaleniach rosyjskiego ?ledztwa w tej sprawie.

2. Podobny charakter nosz? pr?by ?wiadomej dezinformacji zwi?zanej z podpisan? 26 I 1934 r. mi?dzy Polsk? a Niemcami Deklaracj? o niestosowaniu przemocy. Deklaracja ta by?a dyplomatycznym uzupe?nieniem zawartego dwa lata wcze?niej polsko-sowieckiego Uk?adu o nieagresji, w 1934 r. przed?u?onego do 1945 r. Obydwa dokumenty by?y wyrazem podstawowej zasady polskiej polityki zagranicznej w owym czasie, opieraj?cej si? na zasadzie zachowania r?wnego dystansu do Niemiec i Zwi?zku Sowieckiego, w tym nie uczestniczenia w sojuszach skierowanych przeciwko drugiemu z s?siad?w. Pojawiaj?ce si? ostatnio stwierdzenia, jakoby Deklaracji towarzyszy? tajny protok?? s? k?amstwem. K?amstwo to odwo?uje si? do spreparowanego dokumentu podrzuconego francuskiej prasie w 1935 r. przez wywiad sowiecki. Przypomnie? w tym miejscu nale?y, i? Polska kilkakrotnie odrzuci?a propozycj? wst?pienia do paktu antykominternowskiego oraz zawarcia antysowieckiego sojuszu, co proponowa?y Niemcy. Polska zosta?a zaatakowana przez Niemcy we wrze?niu 1939 r. dlatego, ?e wcze?niej odm?wi?a wsp?lnego z Niemcami marszu na Moskw?. W tym kontek?cie obecne oskar?enia rosyjskie brzmi? szczeg?lnie groteskowo.

3. W ostatnich dniach usi?uje si? r?wnie? usprawiedliwi? zawarcie paktu Ribbentrop-Mo?otow (kt?ry raczej nale?a?oby nazywa? paktem Hitler-Stalin). Pojawiaj? si? argumenty, i? dzi?ki temu porozumieniu Zwi?zek Sowiecki zyska? czas na przygotowanie do wojny, lub wr?cz zapobieg? okupacji niekt?rych teren?w przez Niemcy. Tezy te maj? charakter ahistoryczny. Z udost?pnionej w ostatnich latach dokumentacji sowieckiej wyra?nie wynika, i? zawieraj?c ten uk?ad (i wype?niaj?c jego postanowienia do ostatnich godzin przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej), Stalin liczy? na realizacj? w?asnych plan?w strategicznych. Tezy te, w rozmowach dyplomatycznych wyg?aszane ju? po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r., po raz pierwszy w druku pojawi?y si? w wydanej w 1948 r. propagandowej publikacji "O fa?szerzach historii". Fragment dotycz?cy paktu Ribbentrop-Mo?otow zosta? naniesiony na maszynopisie odr?cznie przez Stalina, podobnie jak zarzut zawarcia przez Polsk? antysowieckiego sojuszu z Niemcami.

4. S?u?ba Wywiadu Zagranicznego Rosji oskar?a polskiego ministra spraw zagranicznych (w latach 1932-1939) J?zefa Becka o rzekom? wsp??prac? agenturaln? z Niemcami. Jest to niedopuszczalne pom?wienie autora historycznego przem?wienia w polskim Sejmie z 5 V 1939 r. Przypominam, i? w odpowiedzi na ??dania Niemiec, godz?ce w suwerenno?? pa?stwa polskiego minister Beck odpowiedzia?: "My w Polsce nie znamy poj?cia pokoju za wszelk? cen?. Jest jedna tylko rzecz w ?yciu ludzi, narod?w i pa?stw, kt?ra jest bezcenna. T? rzecz? jest honor!". J?zef Beck jako minister spraw zagranicznych koordynowa? szereg dzia?a? polskiej dyplomacji, kt?rych efektem w 1939 r. by?y brytyjskie gwarancje dla Polski i uzyskanie pewno?ci, i? Francja wype?ni zobowi?zania sojusznicze, a w konsekwencji wypowiedzenie Niemcom wojny przez Francj? i Wielk? Brytani? 3 wrze?nia 1939 r. Tym samym run?? plan Hitlera uczynienia wojny z Polsk? konfliktem lokalnym i izolowanym (by? to jeden najistotniejszych motyw?w traktatu Ribbentrop-Mo?otow). J?zef Beck po kl?sce zosta? internowany w Rumunii, sk?d planowa? przedosta? si? dalej na Zach?d. Naciski niemieckie na w?adze rumu?skie spowodowa?y, i? sta?o si? to niemo?liwe a? do ko?ca wojny. Minister J?zef Beck w swoich dzia?aniach kierowa? si? wy??cznie polsk? racj? stanu.

5. W rosyjskich archiwach do dnia dzisiejszego znajduj? si? dziesi?tki zespo??w archiwalnych najwa?niejszych instytucji pa?stwa polskiego, organizacji spo?ecznych i politycznych, w tym m.in. Sztabu G??wnego Wojska Polskiego (w tym zw?aszcza jego Oddzia?u II), Ministerstwa Spraw Wojskowych, Korpusu Ochrony Pogranicza i Stra?y Granicznej, Policji Pa?stwowej, Biura Inspekcji przy Generalnym Inspektoracie Si? Zbrojnych, Komisarza Generalnego RP w Gda?sku, Instytutu im. J?zefa Pi?sudskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Legion?w Polskich, Zwi?zku Strzeleckiego, Naczelnego Komitetu Narodowego, Rady Regencyjnej i Tymczasowej Rady Stanu. Zosta?y one zagrabione w czasie wojny przez Armi? Czerwon?. S? to akta fundamentalne w badaniach nad dziejami II Rzeczpospolitej i walk Polak?w o niepodleg?o??. Przypadaj?ca w tym roku 70. rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej stanowi doskona?? okazj? do rozwi?zania tej sprawy i podniesienia kwestii zwrotu zagrabionych archiw?w.

Nadziej? wzbudza fakt, i? opisane powy?ej dzia?ania nie ciesz? si? pe?n? akceptacj? ca?ego spo?ecze?stwa rosyjskiego, a wielu rosyjskich historyk?w gotowych jest do otwartej debaty nad trudnymi elementami naszej wsp?lnej historii. Instytut Pami?ci Narodowej, jako najwi?ksza polska plac?wka naukowa zajmuj?ca si? najnowsz? histori? wyra?a pe?n? gotowo?? do udzia?u w takiej dyskusji. Musi ona jednak by? oparta o nieskr?powany dost?p do zachowanych archiw?w, oraz opiera? si? na prawdzie i poszanowaniu fakt?w historycznych.

dr hab. Janusz Kurtyka Prezes Instytutu Pami?ci Narodowej

http://www.rp.pl/artykul/2,356545_IPN_odpowiada_na_rosyjskie_proby_falszowania_historii.html

Комментарии

Имя пользователя

Введите текст комментария

Введите символы с картинки