Суббота, 4 июля 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Запись блога

09/26/2009

В КАТАЛОГ - ранее не учтенные - 12 1. Julian Tuwim "Kwiaty Polskie" Warszawa. Polskie Towarzystwo Wydawc?w Ksi??ek. 1983
 2. Konstanty Ildefons Ga?czy?ski "Wiersze i inne utwory" Krak?w. Wydawnictwo Literackie. 1997
 3. Tadeusz R??ewicz "Kartoteka" Warszawa. Pa?stwowy Institut Wydawniczy. 1981
 4. Andrzej Mleczko "Dzie?a Wybrane" Krak?w. Б/и. Б/г.
 5. Andrzej Mleczko "Katalog" Krak?w. Б/и. Б/г.
 6. Andrzej Mleczko "Ludowo-demokratyczny Savoir vivre" Krak?w. SSP "?aczek". 1987
 7. Andrzej Mleczko "Seks bezpieczny" Krak?w. Oficyna Wydawnicza "Galeria". 1983
 8. Andrzej Mleczko "Historyczne historie" Krak?w. Oficyna Wydawnicza "Galeria". 1983
 9. Jakub Wojtkowiak "Stosunki radziecko-japo?skie w latach 1931-1941" Pozna?. Wydawnictwo Pozna?skie. 2000
 10. "Historia Europy ?rodkowo-Wschodniej, T. 1" Lublin. Instytut Europy ?rodkowo-Wschodniej. 2000
 11. "Historia Europy ?rodkowo-Wschodniej, T. 2" Lublin. Instytut Europy ?rodkowo-Wschodniej. 2000
 12. Andrzej Paczkowski "Od sfa?szowanego zwyczi?stwa do prawdziwej kl?ski. Szkice do portretu PRL" Krak?w. Wydawnictwo Literackie. 1999
 13. Jerzy Krasuski "Historia RFN. Wydanie II, poszerzone" Warszawa. Ksi??ka i Wiedza. 1987
 14. Jerzy Krasuski "Historia Rzeszy Niemieckiej, 1871-1945"" Pozna?. Wydawnictwo Pozna?skie. 1985
 15. Micha? Chmara "Klasy spo?eczne i partie polityczne Republiki Chile 1964-1973" Warszawa. Pa?stwowe wydawnictwo naukowe. 1978
 16. Jan Kucharzewski "Od bia?ego caratu do czerwonego. Tom 1. Epoka miko?ajowska" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1998
 17. Jan Kucharzewski "Od bia?ego caratu do czerwonego. Tom 2. Geneza maksymalizmu. Dwa ?wiaty" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1998
 18. Jan Kucharzewski "Od bia?ego caratu do czerwonego. Tom 3. Lata prze?omu. Romanow, Pugaczow czy Pestel" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1999
 19. Jan Kucharzewski "Od bia?ego caratu do czerwonego. Tom 4. Wyzwalanie lud?w" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1999
 20. Jan Kucharzewski "Od bia?ego caratu do czerwonego. Tom 5. Terrory??i" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 2000
 21. Andrzej Walicki "Polskie zmagania z wolno?ci?" Krak?w. Universitas. 2000
 22. Bogus?aw Nowopolski "Ludzie i oblicza stalinizmu w Polsce w latach 1944-1956" Warszawa. Wydawnictwo Comandor. 1999
 23. Andrzej Nowak "Jak rozbi? rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733-1921)" Waeszawa. Warszawska oficyna wydawnicza "Gryf". 1995
 24. Grzegorz Radomski "Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszo?ci narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1926" Toru?. Wydawnictwo Adam Marsza?ek. 2000
 25. Zbigniew Karpus "Je?cy i internowani rosyjscy i ukrai?scy na terenie Polski w latach 1918-1924" Toru?. Wydawnictwo Adam Marsza?ek. 1997
 26. "Lech Wa??sa" (Wst?pem opatrzy? Bronis?aw Geremek) Gda?sk. Wydawnictwo Morskie. 1990
 27. J?zef Tallat-Kie?psz "Polska wobec dwu wrog?w, 1939-1941" Wroc?aw. Б/и. 1999
 28. Stanis?aw Albinowski "Nawigatorzy gospodarki i inne polemiki" Warszawa. Krajowa agencja wydawnicza. 1987
 29. Walter ?elazny "Mniejszo?ci narodowe we Francji. Etniczno??, etnopolityka, etnosocjologia" Tyczyn. Wy?sza Szko?a Spo?eczno-Gospodarcza w Tyczynie. 2000
 30. "NKWD i polskie podziemie 1944-1945. Z "teczek specjalnych" J?zefa Stalina" Krak?w. Universitas. 1998
 31. "Z jawnych archiw?w OKP: Ekspertyzy Zespo?u Doradc?w Socjologicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (wrzesie? 1989 – listopad 1990)" (Do druku poda? Edmund Wnuk-Lipi?ski) Warszawa. Instytut Studi?w Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1992
 32. "Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukrai?c?w z Polski do USRR 1944-1946. Tom I. Dokumenty 1944-1945" (Pod redakcj? Eugeniusza Misi?y" Warszawa. Oficyna Wydawnicza "Archiwum Ukrai?skie". 1996
 33. "Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukrai?c?w z Polski do USRR 1944-1946. Tom II. Dokumenty 1946" (Pod redakcj? Eugeniusza Misi?y" Warszawa. Oficyna Wydawnicza "Archiwum Ukrai?skie". 1999
 34. Tadeusz Iwi?ski, Kazimierz Kik "Lewica iberyjska" Warszawa. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 1982
 35. Ewa Toczek "By? muzu?maninem w Indiach" Wroc?aw. Ossolineum. 1984
 36. Tomasz Wituch "Zjednoczenie W?och" Warszawa. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. 1987
 37. "Okr?g?y st??. Kto jest kim. "Solidarno??". Opozycja. Biogramy. Wypowiedzi" Warszawa. My?l. 1989
 38. Krzysztof Leski "Co?. Rzecz o okr?g?ym stole" Warszawa. in plus. 1989
 39. "Ofiary czy wsp??winni. Nazizm i sowietyzm w ?wiadomo?ci historycznej" Warszawa. Volumen. 1997
 40. Bogdan Hillebrandt "Marzec 1968" Warszawa. Wydawnictwo Sp??dzielcze. 1986
 41. Heiko Haumann "Historia ?yd?w w Europie ?rodkowej i Wschodniej" Warszawa. Adamantan. 2000
 42. Henryk Korczyk "Dzia?anie i recepcja Locarna 1927-1936" Warszawa. NERITON. 1999
 43. Jerzy Topolski "Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku. Wydanie II" Warszawa. Pa?stwowe wydawnictwo naukowe. 1987
 44. Jerzy Krasuski "Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993" Warszawa. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. 1995
 45. Micha? Klimecki "Polsko-ukrai?ska wojna o Lw?w i Galicje Wschodni? 1918-1919" Warszawa. Volumen. 2000
 46. "Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL-ZSRR, 1956-1970" (Wst?p Andrzeja Paczkowskiego) Londyn Aneks. 1998
 47. "Aparat bezpiecze?stwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. Cz??? II. Lata 1948-1949" (Opracowa? Andrzej Paczkowski) Warszawa. Instytut Studi?w Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1996
 48. Andrzej Krawczyk "Pierwsza pr?ba indoktrynacji. Dzia?alno?? Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947" Warszawa. Instytut Studi?w Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1994
 49. "G??wny urz?d kontroli prasy 1945-1949" (Opracowa?a Daria Na??cz) Warszawa. Instytut Studi?w Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1994
 50. Jan Tomasz Gross "Studium zniewolnienia. Wybory pa?dziernikowe 22 X 1939" Krak?w. UNIVERSITAS. 1999
 51. Jan Ptasi?ski "Pierwszy z trzech zwrot?w, czyli rzecz o W?adys?awie Gomu?ce" Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1984
 52. Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, Eugeniusz Piontek "Proces moskiewski przyw?dc?w polskiego pa?stwa podziemnego. The Moscow Trial of the Leaders of the Polish Undeground State" Warszawa. Oficyna Wydawnicza RYTM. 2000
 53. Wojciech Materski "Polska a ZSRR, 1923-1924" Wroc?aw. Ossolineum. 1981
 54. Dariusz Stola "Kampania antysyjonistyczna w Polsce, 1967-1968" Warszawa. Instytut Studi?w Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 2000
 55. Boles?aw Potyra?a, Hieronim Szczeg??a "Armia Stalina w okresie pokoju" Zielona G?ra. Wy?sza Szko?a Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbi?skiego. 1999
 56. "Odrodzona Polska w?r?d s?siad?w, 1918-1921" (Redakcja naukowa Andrzej Koryn" Warszawa. Instytut Historii PAN. 1999
 57. "Solidarno??. XX lat historii" Warszawa. Oficyna Wydawnicza Volumen. 2000
 58. Jan Jacek Bruski "Petlurowcy. Centrum Pa?stwowe Ukrai?skiej Republiki Ludowej na wychod?stwie (1919-1924)" Krak?w. Arcana. 2000
 59. Henryk G??bocki "Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej my?li politycznej (1856-1866)" Krak?w. Arcana. 2000
 60. Anrzej Nowak "Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku" Krak?w. Arcana. 1998
 61. Antoni Dudek "?lady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy" Krak?w. Arcana. 2000
 62. ""Jestem z Wami". III Pielgrzymka Jana Paw?a II do Polski 8-14 czerwca 1987" Warszawa. Pelikan. Б/г.
 63. Marzec '68. Mi?dzy tragedi? a pod?o?ci?" (Wst?p, wyb?r i opracowanie Grzegorz So?tysiak i J?zef St?pie?) Б/м. Profi. 1998
 64. Piotr Jasi?ski S.J. "Z powrotem do kapitalizmu. Problemy przekszta?ce? systemowych i w?asno?ciowych" Warszawa. Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych; Wydawnictwo Naukowe PWN. 1994
 65. Stanis?aw Wellisz "Wolny handel czy ochrona rynku krajowego?" Warszawa. Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych; Wydawnictwo Naukowe PWN. 1994
 66. Jacek Rostowski "Jugos?owia?ska hiperinflacja i stabilizacja w latach 1992-1994. Studia i Analizy 32" Warszawa. CASE Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych. 1995
 67. Michael Bruno "Anatomia polityczna bank?w centralnych: teoria i praktyka. Studia i Analizy 34" Warszawa. CASE Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych. 1995
 68. "Drugi rok reform gospodarczych w Rosji. Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej" (Praca zbiorowa pod redakcj? Marka D?browskiego i Piotra Kozarzewskiego) Warszawa. CASE Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych. 1994
 69. Leszek Balcerowicz "800 dni. Szok kontrolowany" Warszawa. Poska Oficyna Wydawnicza "BGW"
 70. "Absorpcja kredyt?w i pomocy zagranicznej w Polsce w latach 1989-1992. Zeszyty PBR-CASE 1" Warszawa. Fundacja Naukowa CASE; Polski Bank Rozwoju S.A. 1992
 71. "Absorpcja zagranicznych kredyt?w inwestycyjnych w Polsce z perspektywy po?yczkodawc?w i po?yczkobiorc?w. Zeszyty PBR-CASE 2" Warszawa. Fundacja Naukowa CASE; Polski Bank Rozwoju S.A. 1992

Комментарии

Имя пользователя

Введите текст комментария

Введите символы с картинки