Четверг, 13 августа 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Запись блога

09/30/2009

Лоб расшибет

Ну, поляки учудили...
USTAWA z dnia 25 wrze?nia 2009 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks post?powania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niekt?rych innych ustaw

<...>

29) w art. 256 dotychczasow? tre?? oznacza si? jako § 1 i dodaje si? § 2-4 w brzmieniu:

„§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesy?a druk, nagranie lub inny przedmiot, zawieraj?ce tre?? okre?lon? w § 1 albo b?d?ce no?nikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie pope?nia przest?pstwa sprawca czynu zabronionego okre?lonego w § 2, je?eli dopu?ci? si? tego czynu w ramach dzia?alno?ci artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przest?pstwo okre?lone w § 2 s?d orzeka przepadek przedmiot?w, o kt?rych mowa w § 2, chocia?by nie stanowi?y w?asno?ci sprawcy.”

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/1021_u.htm
Сейчас эта статья выглядит так:
Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustr?j pa?stwa lub nawo?uje do nienawi?ci na tle r??nic narodowo?ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgl?du na bezwyznaniowo??,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2.

http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeksy/kodeks;karny;z;dnia;6;czerwca;1997;r;,1997,88,553,DU,410.html

Комментарии

Имя пользователя

Введите текст комментария

Введите символы с картинки