Среда, 23 сентября 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Запись блога

10/17/2009

В КАТАЛОГ (merlin.pl) 1. Piotr Gontarczyk "Polska Partia Robotnicza. Droga do w?adzy (1941-1944)" Warszawa. Fronda. 2006
 2. Ryszard Terlecki "Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpiecze?stwa w Polsce 1944 –1990" Krak?w. Wydawnictwo Literackie. 2009
 3. Pio Moa "Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939" Warszawa. Fronda. 2007
 4. "Przed i po 13 grudnia. Pa?stwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. Tom 2 (kwiecie? 1981 – grudzie? 1982) Warszawa. Instytut Pami?ci Narodowej. 2007
 5. Teresa Tora?ska "Byli" Warszawa. ?wiat Ksi??ki. 2006
 6. Wojciech Materski "Dyplomacja Polski "lubelskiej", lipiec 1944 - marzec 1947" Warszawa. RYTM. 2007
 7. Wojciech Materski "Sowieccy dyplomaci o genezie Organizacji Narod?w Zjednoczonych" Warszawa. RYTM. 2008
 8. Wojciech Materski "Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowiet?w 1918-1943" Warszawa. RYTM. 2005
 9. Ireneusz Piotr Maj "Dzia?alno?? Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939" Warszawa. RYTM. 2007
 10. Wojciech Polak "Anatomia agenta. Historia tajnego wsp??pracownika S?u?by Bezpiecze?stwa o pseudonimie "Karol" (1978-1983)" Gda?sk. Finna. 2005
 11. Jaros?aw Rubacha "Bu?garski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bu?garii w latach 1878-1913" Warszawa. Neriton. 2004
 12. Piotr Pa?ys "Czechos?owackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racib?rz-K?odzko-G?ubczyce" Opole. WAW. 2007
 13. Marek Lasota "Donos na Wojty??. Karol Wojty?a w teczkach bezpieki" Krak?w. Znak. 2006
 14. Karol Gr?nberg, Jerzy Serczyk "Droga do rozbioru Polski 1918-1939. Nowe ustalenia" Warszawa. Ksi??ka i Wiedza. 2005
 15. Pawe? Wieczorkiewicz "Historia polityczna Polski 1935-1945" Warszawa. Ksi??ka i Wiedza. 2006
 16. "Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947" (Wyb?r, wst?p i opracowanie Janusz Wrona) Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe. 1999
 17. Marcin Zaremba "Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja w?adzy komunistycznej w Polsce" Warszawa. Trio. 2005
 18. "Kryptonim "Wasale". S?u?ba bezpiecze?stwa wobec studenckich komitet?w solidarno?ci 1977-1980" (Wyb?r, wst?p i opracowanie ?ukasz Kami?ski i Grzegorz Walig?ra) Warszawa. Instytut Pami?ci Narodowej. 2007
 19. Andrzej Malinowski "Kwestia macedo?ska w Bu?garii w latach 1878-1918" Toru?. Mado. 2006
 20. Piotr M. Majewski ""Niemcy sudeccy" 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu" Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2007
 21. "Od Hitlera do Stalina" (Pod redakcj? Filipa Musia?a i Jaros?awa Szarka) Krak?w. Instutut Pami?ci Narodowej; O?rodek My?li Politycznej. 2007
 22. Antoni Dudek "PRL bez makija?u" Krak?w. Znak. 2008
 23. "PRL w politycznych strukturach Uk?adu Warszawskiego w latach 1955-1980" (Wst?p oraz wyb?r i opracowanie dokument?w Wanda Jarz?bek) Warszawa. Instytut Studi?w Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 2008
 24. Krzysztof D?bek "PZPR - retrospektywny portret w?asny" Warszawa. Trio. 2006
 25. Marek Wierzbicki "Polacy i ?ydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-?ydowskie na ziemiach p??nocno-wschodnich II RP pod okupacj? sowieck? 1939-1941" Warszawa. Fronda. 2007
 26. Marek Kornat "Polityka R?wnowagi 1934-1939. Polska mi?dzy Wschodem i Zachodem" Krak?w. ARCANA. 2007
 27. "Polska bez Marsza?ka. Dylematy pi?sudczyk?w po 1935 r." (Zbi?r studi?w pod redakcj? Mariusza Wo?osa i Krzysztofa Kani) Toru?. Adam Marsza?ek. 2008
 28. "Polski pad?dziernik 1956 w polityce ?wiatowej" (Pod redakcj? naukow? Jana Rowi?skiego) Warszawa. Polski Instytut Spraw Mi?dzynarodowych. 2006
 29. Danuta Chmielowska "Polsko-Tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie mi?dzywojennym" Warszawa. Wydawnictwo Akademickie DIALOG. 2006
 30. Czes?aw Os?kowski "Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce" Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe. 2000
 31. "Represje sowieckie wobec narod?w Europy 1944-1956" (pod redakcj? Dariusza Roguta i Arkadiusza Adamczyka) Zel?w. AtenA. 2005
 32. Carme Agusti Roca ""Rosja jest winna". Udzia? ochotnik?w hiszpa?skiej B??kitnej Dywixji na froncie wschodnim. W ?wietle wspomnie? i relacji katalo?skich divisionarios" Zel?w. AtenA. 2005
 33. Grzegorz Walig?ra "ROPCiO. Ruch Obrony Praw Cz?owieka i Obywatela 1977-1981" Warszawa. Instytut Pami?ci Narodowej. 2006
 34. Leszek Pawlikowicz "Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich s?u?b specjalnych 1956-1964" Warszawa. RYTM. 2004
 35. Jerzy Krasuski "Tragiczna niepodleg?o?? Polski 1918-1947" Toru?. Adam Marsza?ek. 2007
 36. Alain Finkielkraut "W imi? innego. Antysemicka twarz lewicy" Warszawa. Sic! 2005
 37. Marek Kazimierz Kami?ski "W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stan?w Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechos?owacji 1945-1948" Warszawa. Neriton. 2005
 38. Marek Kazimierz Kami?ski "Edvard Bene? kontra gen. W?adys?aw Sikorski. Polityka w?adz czechos?owackich na emigracji wobec rz?du polskiego na uchod?stwie 1939-1943" Warszawa. Neriton. 2005
 39. Tomasz Paluszy?ski "Walka o niepodleg?o?? Estonii 1914-1920" Pozna?. Wy?sza Szko?a J?zyk?w Obcych w Poznaniu. 2007

 40. "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiw?w s?u?b specjalnych. Tom 3. Polskie podziemie 1939-1941. Od Wo?ynia do Pokucia. Cz??? pierwsza / Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX столiття. Невiдомi документи з архiвiв спецiальних служб. Том 3. Польске пiпiлля 1939-1941. Вiд Волини до Покуття. Частина перша" Warszawa-Kij?w / Варшава-Київ. Б/и. 2004
 41. "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiw?w s?u?b specjalnych. Tom 3. Polskie podziemie 1939-1941. Od Wo?ynia do Pokucia. Cz??? druga / Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX столiття. Невiдомi документи з архiвiв спецiальних служб. Том 3. Польске пiпiлля 1939-1941. Вiд Волини до Покуття. Частина друга" Warszawa-Kij?w / Варшава-Київ. Б/и. 2004
 42. "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiw?w s?u?b specjalnych. Tom 6. Operacja "SEJM" 1944-1946 / Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX столiття. Невiдомi документи з архiвiв спецiальних служб. Том 3. Операцiя "СЕЙМ" 1944-1946" Warszawa-Kij?w / Варшава-Київ. Б/и. 2007
 43. "Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiw?w s?u?b specjalnych / Варшавское восстание 1944 в документах из архивов спецслужб" Warszawa-Moskwa / Варшава-Москва. Б/и. 2007

 44. "Reflections on the Kielce pogrom" (edited by ?ukasz Kami?ski and Jan ?aryn) Warsaw. Institute of National Remembrance. 2006
 45. "A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944-1989" (Edited by Krzysztof Persak and ?ukasz Kami?ski) Warsaw. Institute of National Remembrance. 2005

Комментарии

Имя пользователя

Введите текст комментария

Введите символы с картинки