Среда, 23 сентября 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Запись блога

11/27/2009

Подрабинек и награда

Канцелярия Качинского отреагировала:

Wyja?nienie sprawy odznaczenia Alexandra Podrabinka

W zwi?zku z medialnymi doniesieniami dotycz?cymi odznaczenia Alexandra Podrabinka Kancelaria Prezydenta RP pragnie wyja?ni?, i? przepisy niekt?rych pa?stw przewiduj? konieczno?? uzyskania zgody w?adz tych pa?stw na przyj?cie przez ich obywateli odznacze? pa?stwowych pa?stw obcych. W zwi?zku z tym, zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, Kancelaria Prezydenta RP by?a zobowi?zana wyst?pi? do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podj?cie niezb?dnych krok?w w celu uzyskania wymaganej zgody.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w ubieg?ym tygodniu podj?? decyzj? o uhonorowaniu zas?ug 17 dzia?aczy zas?u?onych w dzia?alno?ci na rzecz przemian demokratycznych w Europie ?rodkowo-Wschodniej i wspieraj?cych d??enia niepodleg?o?ciowe Polski. Z tej grupy 14 os?b odebra?o odznaczenia 20 listopada br. w Belwederze. Pozosta?e 3 osoby s? obywatelami pa?stw, w kt?rych wymagana jest wspomniana zgoda. Przepisy takie obowi?zuj? m.in. w Bia?orusi, Federacji Rosyjskiej, ale r?wnie? w Kanadzie, Republice Francuskiej, Republice W?oskiej, Wielkiej Brytanii i Irlandii P??nocnej i innych.

W zwi?zku z tym, zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, Kancelaria Prezydenta RP by?a zobowi?zana wyst?pi? do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podj?cie niezb?dnych krok?w w celu uzyskania wymaganej zgody. Procedura jej uzyskania trwa. Po potwierdzeniu przez MSZ uzyskania takiej zgody mo?liwe b?dzie podpisanie postanowienia przez Prezydenta RP i przekazanie odznacze?.


http://www.prezydent.pl/aktualnosci/dzialalnosc-kancelarii/art,718,wyjasnienie-sprawy-odznaczenia-alexandra-podrabinka.html

По-моему, какая-то лажа. Даже если в каких-то странах (к числу которых канцелярия относит Россию, Белоруссию, Канаду, Францию, Италию и Англию) и существуют законы, запрещающие гражданам принимать иностранные награды без согласия правительства, то эти законы никаким боком не затрагивают сами награждающие страны. Если в России такой закон и есть, то гипотетическим нарушителем его был бы исключительно сам Подрабинек, согласившийся принять награду, не исхлопотав милостевейшего разрешения властей предержащих.

Но еще вопрос - а есть ли в России такой закон? На сайте http://award.adm.gov.ru/doc/pgn.htm я ничего такого не увидел. И вообще наградное дело в России регулируется только указом 94 года, а не законами. Может, плохо смотрел?

Комментарии

Имя пользователя

Введите текст комментария

Введите символы с картинки